فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری دانشگاه برایتون انگلستان ، سال 1388

- طراحی معماری ساختمان های متعددی از مجموعه بازسازی بافت فرسوده مجد مشهد
- همکاری در طراحی معماری مجموعه مسکونی خدماتی پاسارگاد
- همکاری در طراحی معماری ساختمان دادگستری آبادان
- همکاری در طراحی معماری پروژه باسازی بافت فرسوده افتاب گرگان